Kik vagyunk

Javasolt szöveg: A weboldalunk címe: https://geekconhungary.hu

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes
adatai kezelése vonatkoztatásában
A Geekcon üzemeltetője által üzemeltetett geekconhungary.hu weboldallal összefüggésben megvalósuló
adatkezelési tevékenységről
1.
A Geekcon üzemeltetője által a geekconhungary.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások
igénybevételével vagy az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése.
Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan
természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes
adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének
szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

Az adatkezelő elérhetőségei:
Székhely: 2141 Csömör, Szérűskert utca 24.
Adószám: 59611994-1-33
Telefonszám: +36202169098
Weboldal: https://geekconhungary.hu
E-mail cím: geekconhungary@gmail.com

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen
tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt
értesülhet.
Milyen elveket tart fontosnak a test kft a személyes adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes
adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül
védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok
valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Geekcon üzemeltetője felel.
Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet
vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Az érintettek kategóriái


A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a
weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő
személyek, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók.
Milyen jogai vannak a test kft által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Amennyiben a Geekcon üzemeltetője az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az
erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés
beérkezését követő legfeljebb egy hónap:
 tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést

kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az
adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
 helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
 törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes
adatokat.
 az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a
személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az
adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve
akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az
esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti
meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés
az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
adatkezelés automatizált módon történik.